Sociálne dôsledky sklerózy multiplex II.

Časť II. - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny


V predchádzajúcej časti ste sa mohli dozvedieť o Sociálnej poistovni... 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – ťažké zdravotné postihnutie, preukaz ZŤP, parkovací preukaz a kompenzačné príspevky

V rámci konania o priznanie postavenia občana s ťažkým zdravotným postihnutím je kompetentným orgánom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR). Na základe rozhodnutia tohto orgánu, ktoré vychádza z komplexného posudku (lekársky posudok a sociálny posudok), vám môže byť priznaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovací preukaz a peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia. Je potrebné zdôrazniť, že sa jedná o samostatné konanie a nesúvisí s posudzovaním invalidity zo strany  Sociálnej poisťovne. Rovnako tak rozhodnutia vychádzajúce z posudkov nebývajú identické (percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorú posudzuje Sociálna poisťovňa sa zväčša nezhoduje s percentuálnou mierou funkčnej poruchy, ktorú posudzuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Sociálna poisťovňa posudzuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posudzuje mieru funkčnej poruchy a stanovuje oblasti kompenzácie ŤZP.

 

Charakteristika ťažkého zdravotného postihnutia

Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP)  považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % .

Za funkčnú poruchu sa považuje nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .

Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) sa považuje znevýhodnenie , ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama.

 

Čo je to kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia?

Pod kompenzáciou sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") sa rozumie zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Účelom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie. Posudková činnosť sa delí na lekársku posudkovú činnosť, ktorú vykonáva posudkový lekár ÚPSVaR pričom vychádza z doložených lekárskych nálezov, a sociálnu posudkovú činnosť, ktorá je vykonávaná pracovníkmi ÚPSVaR a spočíva v navrhovaní kompenzácií na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP.

 

Preukaz ZŤP a postup jeho získania

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím oprávňuje držiteľa na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní). Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb. Osoby s ŤZP by sa mali informovať, či konkrétne inštitúcie poskytujú zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

Prvý krokom pre získanie preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je podanie písomnej žiadosti na príslušný ÚPSVaR. ÚPSVaR vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP alebo z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP (miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %). Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu, teda na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

 

Parkovací preukaz a postup jeho získania

Podobne ako v prípade preukazu ZŤP aj o vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné písomne požiadať príslušný ÚPSVaR. Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly. Parkovací preukaz je medzinárodne uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie a platia pre neho nasledovné pravidlá používania:

Výhody plynúce z priznaného parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vodič vozidla s parkovacím preukazom:

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa sociálne dôsledky ŤZP kompenzujú v nasledovných oblastiach:

 

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (v znení neskorších predpisov) rozlišuje peňažné príspevky na opakované (vyplácané opakovane, väčšinou na mesačnej báze) a jednorázové (vyplácané účelovo jednorázovo):

Opakované peňažné príspevky:

 

Jednorázové peňažné príspevky:

 

Postup pri podávaní žiadosti o peňažný príspevok

Prvým krokom v prípade záujmu o peňažný príspevok (ďalej len PP) na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia je podanie písomnej žiadosti o priznanie tohto príspevku. Žiadosť na príslušný ÚPSVaR podáva osoba s ŤZP a v prípade, že niekto vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o priznanie PP alebo oznámiť alebo preukázať rozhodujúce skutočnosti, môže to urobiť v jeho mene a s jeho súhlasom a na základe potvrdenia lekára aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony. Žiadosť o PP musí obsahovať:

Žiadosť o priznanie PP na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. K žiadosti sa predkladá aj potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne s jej príjmom. Pri rozhodovaní o priznaní PP na kompenzáciu sa spoločne posudzujú tieto príjmy:

Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. V žiadosti fyzická osoba uvedie druh PP na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti. Na základe žiadosti o PP sa začína konanie o priznaní PP. Podkladom na rozhodnutie o PP na kompenzáciu je komplexný posudok, pričom lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vypracovania komplexného posudku, takže v sumáre môže celý proces žiadosti o PP trvať aj 90 dní.

 

Posúdenie žiadosti

Posudková činnosť na účely kompenzácie sa skladá z lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. V rámci lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár z aktuálneho lekárskeho nálezu, ktorý k žiadosti prikladá osoba s ŤZP, a tento nesmie byť starší ako šesť mesiacov od dátumu podania žiadosti. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP, závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP.

Sociálna posudková činnosť sa realizuje za účasti osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti osoby, ktorú osoba s ŤZP určí a aj v prostredí, v ktorom sa fyzická osoba s ŤZP obvykle zdržiava.

Z toho vyplýva, že rozhovor s pracovníkom ÚPSVaR sa nemusí uskutočniť v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale môže sa uskutočniť aj v domácom prostredí a za prítomnosti osôb, ktoré si určí posudzovaná osoba. Pred samotným rozhovorom je dobré sa na tento rozhovor pripraviť, mať predstavu o tom, čo by život posudzovanej osoby v rámci požadovaných kompenzácií uľahčilo a akým spôsobom. V rámci rozhovoru má posudzovaná osoba právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie.

 

Vznik a zánik nároku na PP

Nárok na PP na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu, ktorým je ÚPSVaR, o jeho priznaní. PP sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o PP na kompenzáciu, a to za celý kalendárny mesiac, aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Opakovaný PP na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu. Opakovaný PP na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví, ak sa zistí, že sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel.

PP na osobnú asistenciu a PP na opatrovanie sa odníme a jeho výplata sa zastaví aj vtedy, ak príslušný orgán zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na opakovaný PP na kompenzáciu alebo na jeho výplatu, tento príspevok sa odníme, jeho výplata sa zastaví, prípadne sa jeho výška zvýši alebo zníži. Nárok na výplatu opakovaného PP na kompenzáciu alebo jeho časti vo všeobecnosti zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patril.

 

Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

 Poskytovanie PP na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmumajetku fyzickej osoby s ŤZP. Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely PP, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby). Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o PP na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných PP.

Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa PP na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume. Fyzická osoba, ktorá žiada o PP na kompenzáciu, okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o PP na opatrovanie a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 €. PP na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 €. Toto pravidlo platí pre všetky PP na kompenzáciu.

 

Charakteristika jednotlivých peňažných príspevkov na kompenzáciu:

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít, ako napr. asistencia pri osobnej hygiene, vstávaní, líhaní, podávaní liekov, príprave stravy, obliekaní, nakupovaní atď.. PP na osobnú asistenciu je možné poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku pri stanovených činnostiach odkázaná na pomoc osobného asistenta.

PP na OA sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1,39% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku. Osobnú asistenciu môže vykonávať aj priamy rodinný príslušník, ale len pri určitých činnostiach a v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie pre tieto činnosti, najviac 1460 hodín ročne, resp. 4 hodiny denne.

Ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako štvornásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, od príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa odpočíta suma štvornásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak tento rozdiel je nižší ako rozsah osobnej asistencie určenej v eurách, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa rovná rozdielu týchto dvoch súm. Ak rozdiel medzi príjmom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a štvornásobkom sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je vyšší ako rozsah osobnej asistencie určenej v eurách, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná.

 

Peňažný príspevok na prepravu

Príspevok na prepravu je možné priznať fyzickej osobe, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, a nie je vlastníkom ani držiteľom tohto vozidla. Preprava musí byť zabezpečovaná osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa zákona o sociálnych službách. Výška PP na prepravu sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby (nemôže byť vyšší ako päťnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu), mesačne je však najviac vo výške 51,02% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky

Peňažný príspevok na zvýšené výdavky je možné priznať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Tento PP je možné poskytnúť na zvýšené výdavky na diétne stravovanie, výdavky súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. Odkázanosť na každé z uvedených výdavkov sa posudzuje samostatne. Tento PP nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

Peňažný príspevok na opatrovanie

Ak fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, opatruje iná fyzická osoba, možno fyzickej osobe, ktorá opatruje, poskytnúť PP na opatrovanie. Osobou, ktorá opatruje, môže byť manžel, manželka, rodič alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec, alebo aj iná osoba, ktorá býva s postihnutým. PP na opatrovanie možno poskytnúť len jednej  z uvedených osôb. Jeho výška je mesačne  125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej osoby a 162,1 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb. Ak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,7-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem.

 

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na úpravu pomôcky

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky na základe zákona č. 447/2008 Z. z. možno poskytnúť, len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka a druhého elektrického vozíka. PP možno poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku na pomôcku odkázaná na pomôcku. Zoznam pomôcok, na ktoré je možné príspevok poskytnúť a maximálne zohľadňované sumy z ceny týchto pomôcok ustanovuje opatrenie MPSVaR č. 7/2009 Z. z.. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, maximálne je 8 630,42 € a príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže byť vyšší ako päťnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

V prípade, že si pomôcka alebo jej úprava vyžaduje opravu, možno osobe poskytnúť PP na opravu pomôcky. Ak je tento príspevok určený na opravu úpravy osobného motorového vozidla, možno ho poskytnúť len fyzickej osobe, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla. Výška PP sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže byť vyšší ako päťnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia je možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na zdvíhacie zariadenie, ale to len v prípade ak sa toto zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, najviac však v sume 11 617,88 €. Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže byť vyšší ako päťnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť PP na kúpu osobného motorového vozidla. O tento príspevok treba požiadať do konca kalendárneho roka, v ktorom osoba dovŕši 65 rokov veku a kupované vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov. Žiadateľ musí preukázať, že bude vozidlo dostatočne často využívať napr. na dopravu do zamestnania, zariadenia sociálnych služieb, školského zariadenia a podobne. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, cena osobného motorového vozidla sa však zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €. Peňažný príspevok je najviac 6 638,79 €, v prípade vozidla s automatickou prevodovkou najviac 8 298,48 €. Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže byť vyšší ako päťnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Pokiaľ je osoba podľa komplexného posudku odkázaná aj na úpravu osobného motorového vozidla, ktorá jej umožní toto vozidlo viesť, alebo umožní  toto vozidlo využívať na účely jej prepravy, je tu možnosť poskytnúť PP na úpravu osobného motorového vozidla. Výška tohto príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, najviac je však možné poskytnúť 6 638,79 €. Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže byť vyšší ako päťnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, možno poskytnúť PP na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy, pričom maximálne zohľadňované sumy pre jednotlivé stavebné práce a materiály sú ustanovené v opatrení MPSVaR č. 6/2009 Z. z.. Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže byť vyšší ako päťnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

Zdroj informácií:

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

 

Autor: 

Jan Dvořáček

 

Späť

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne