Kognitívne poruchy pri sclerosis mulitplex

Poruchy kognitívnych funkcií pri sclerosis multiplex nie sú ojedinelé. Klinické prejavy v počiatočných štádiách kognitívnej poruchy je možné ľahko prehliadnuť. Pacienti so sclerosis multiplex obvykle sami neuvádzajú, že majú zhoršenú pamäť resp. ľahšie zabúdajú alebo im to pomalšie myslí...


Poruchy kognitívnych funkcií (KF) pri sclerosis multiplex nie sú ojedinelé. Klinické prejavy v počiatočných štádiách kognitívnej poruchy (KP) je možné ľahko prehliadnuť. Pacienti so sclerosis multiplex (SM) obvykle sami neuvádzajú, že majú zhoršenú pamäť resp. ľahšie zabúdajú alebo im to pomalšie myslí. Nezriedka sú tieto poruchy badateľné u pacientov až s výraznejším motorickým deficitom. Sú doklady o tom, že aj u pacientov s počínajúcou SM je možné potvrdiť zníženie výkonu v doménach KF. Obvykle však tieto poruchy nemožno klinicky „dokázať“. Jednoznačne potvrdiť prítomnosť kognitívnej poruchy je možné len pomocou psychometrických metód, ktoré používa neuropsychológ.

Čo sú to kognitívne funkcie

Kognitívne funkcie, alebo inak povedané poznávacie funkcie, sú procesy centrálnej nervovej sústavy, pomocou ktorých si uvedomujeme seba a svoje okolie, poznávame, učíme sa, pamätáme si a prispôsobujeme sa podmienkam okolia. Zjednodušene je možné povedať, že kognitívne funkcie sa podobajú počítačovým operáciám ako je vstup dát (vizuálna a sluchová pozornosť, rýchlosť uvažovania), ich uchovanie (pamäťové funkcie) a následné spracovanie (pracovná pamäť, rozhodovacie procesy, exekutívne funkcie) a nakoniec výstup dát, teda nejaká následná akcia (jazykové a rečové funkcie). Funkcie, pomocou ktorých prijímame „dáta“ čiže informácie nám sprostredkovávajú údaje z nášho okolia, obsahujú schopnosti výberu informácii, ich získavania, triedenia a ich vzájomného spájania. Pamäťové funkcie a učenie nám pomáhajú ukladať a znovu si vybaviť uložené informácie. Funkcie myslenia mentálne usporadúvajú a reorganizujú informácie. Funkcie, ktoré riadia výstup informácie sú prostriedkom, ktorým sú tieto zdieľané alebo podľa ktorých konáme nejakú akciu. Samozrejme tento model je veľmi zjednodušený, môže nám však pomôcť názorne si tieto vzájomné prepojenia predstaviť. Pri sclerosis multiplex najčastejšie dochádza k poruchám v oblasti pozornosti, pamäti, reči a exekutívnych funkcií.

Oblasti kognitívneho oslabenia pri SM

Približne u polovice pacientov s SM sa vyvinie oslabenie kognitívnych funkcií do takej miery, že naruší bežný život – pracovný, osobný, spoločenský.

Najčastejšie oslabené sú nasledujúce oblasti kognitívnych funkcií:

U väčšiny pacientov je oslabenie v týchto oblastiach len mierne a postihuje jednu alebo dve oblasti. Pri 10-15% ľudí s SM sa rozvinie výraznejšie postihnutie KF.

Epizodická pamäť (pamäť na to čo sa stalo), rýchlosť spracovania informácie (rýchlosť myslenia) a pracovná pamäť sú najčastejšie oblasti kognitívnych domén, ktoré bývajú postihnuté. Činnosti, ktoré sú náročné na rozdelenú a zameranú pozornosť (robiť viac vecí naraz) a úlohy zamerané na uchovanie informácie sú výrazne náročnejšie pre pacientov s SM oproti zdravým ľuďom. Pacientom s SM trvá dlhšie, kým si vedia uchovať rovnaké množstvo informácii ako zdravý ľudia. Prejavuje sa to aj tým, že im robí väčší problém si zapamätať informácie na jedno počutie. Sami si tento deficit uvedomujú a radšej sa nebudú opakovane pýtať, aby tým „neotravovali“ druhých. Oslabenie v oblasti exekutívnych funkcií rovnako nie je zriedkavé. Činnosti, ktoré si vyžadujú rýchle rozhodovanie, plánovanie úkonov, práca pod tlakom (napr. variť obed a odpovedať na detské otázky) vyžadujú mimoriadne úsilie a významne psychicky vyčerpávajú. Samotná inteligencia a chápanie jazyka sa prakticky nezhoršuje u pacientov s SM. Skôr sa objavujú poruchy nachádzania slov, napr. „mám to na jazyku, no neviem si rýchlo spomenúť ako sa to povie“. V oblasti chápania významu slov a faktograficko-biografickej pamäti sa neobjavuje výraznejšie oslabenie. Deficity sú prítomné pri vybavení novo-naučených informácií, teda niekto mi niečo hovorí alebo si niečo čítam a nie som schopná si na to spomenúť.

Všetky uvedené kognitívne domény môžu byť postihnuté u pacientov s relaps-remitujúcou SM. Postihnutie v oblasti pamäti a v oblasti konceptuálneho/abstraktného myslenia sa vyskytuje častejšie u pacientov s progresívnymi formami SM. Približne u 10%-15% pacientov je postihnutie viacerých kognitívnych domén tak výrazné, že môžeme hovoriť o demencii pri SM, je však dôležité povedať, že takéto postihnutie sa objavuje skôr v pokročilejších fázach ochorenia a je veľmi ojedinelé u mladších pacientov. U týchto pacientov sú tiež prítomné neuropsychiatrické poruchy (depresie, úzkostné poruchy, a pod.) a nezriedka sa vyskytuje aj zmena osobnosti (ľahšia emočná labilita, podráždenosť, spôsoby správania v medziľudských a blízkych vzťahoch a pod.).

 

Liečebná pomoc (kognitívna rehabilitácia)

V závislosti na výsledkoch z neuropsychologického vyšetrenia, môže byť vhodný plán kognitívnej rehabilitácie. Kognitívna rehabilitácia pozostáva z kombinácie obnovujúcich a kompenzatórnych aktivít.

Obnovujúce aktivity sú také, ktoré majú za cieľ obnoviť oslabené oblasti kognitívnych funkcií. Napr. cvičenia zamerané na pamäť, pozornosť, učenie (napr. vymenuj čo najviac slov v kategóriach meno, mesto, zviera, vec na dané písmeno).

Kompenzatórne aktivity sú také, ktoré majú za cieľ vyvážiť oslabenie v tých oblastiach, ktoré už nefungujú správne, napr. viesť si záznamník, denník, zoznam úloh, mať jednotné miesto na veci, ktoré bežne používam, pravidelné prestávky na zotavenie, pravidelný životný režim a pod.

Ukazuje sa, že pravidelná fyzická aktivita má dopad aj na obnovu a správne fungovanie kognitívnych funkcií. Je dôležité vedieť o svojich deficitoch aj napriek tomu, že mi to ukazuje progres choroby. Avšak tak budem schopná vidieť a vedieť, na čo si mám dávať pozor a že je možnosť s takýmto oslabením niečo urobiť. Nikdy sa nevzdávaj, nevyliečiteľná optimistka

Späť

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne