Psychohygiena

Psychohygiena je súbor preventívnych opatrení na udržanie duševného zdravia, dotýka sa viacerých oblastí života človeka, nakoľko aj zdravie človeka je nielen optimálny stav po fyzickej, ale aj po psychickej stránke.


Duševné zdravie nie je nič iné

než vôňa ruží, ktoré kvitnú

vo vašich srdciach

OSHO  

 

Cieľom komplexného riešenia ochorenia sklerózy multiplex by malo byť nielen dať chorému človeku lieky a ďalšie možné podporné liečby, ale podporiť ho aj svojpomocnými riešeniami, ktoré môžu minimalizovať a stabilizovať ochorenie a jeho príznaky. Svojpomocou, ktorá sa dá zakomponovať do každodenného života, by mala byť vedomá starostlivosť o duševné zdravie – psychohygiena.

 Psychohygiena je často používané slovo, ale nie každý vie čo sa za ním skrýva. Väčšinou mu neprikladáme veľký význam.

Psychohygiena je súbor preventívnych opatrení na udržanie duševného zdravia, dotýka sa viacerých oblastí života človeka, nakoľko aj zdravie človeka je nielen optimálny stav po fyzickej, ale aj po psychickej stránke.

Psychohygiena je určená pre zdravých aj chorých. U zdravých má pomáhať udržiavať a posilňovať duševné zdravie. U chorých podnecuje dodržiavanie zásad duševnej hygieny, posilnenie možnosti návratu k stratenej duševnej rovnováhe.

Psychohygiena vníma človeka celostne, teda ako bytosť, ktorá má svoje telesné potreby, myšlienkové postoje, emočné nastavenia a hodnotové systémy. Všetky tieto časti vytvárajú našu osobnosť. Ide o to, aby sme ich mali v rovnováhe a aby nám nechýbali pocity bezpečia, pohody a naplnenia. Psychohygiena tak prispieva k vytvoreniu vyrovnaného duševného jedinca, ktorý zvláda nápory stresu, konfliktné vzťahy a aj rôzne nepriazne osudu.

Zameriava sa na možnosti autoregulácie jedinca, pôsobenie na seba samého a na aktívne pretváranie svojho prostredia. Ťažisko má v psychickej regulácii, v sebavýchove, v hygiene myslenia, predstáv, pozornosti a podobne.

Známa je skutočnosť, že u optimistického pacienta s dobrým psychickým stavom, veriaceho vo svoje uzdravenie, prebieha liečba priaznivejšie ako u iného, rovnako chorého pacienta, ktorého psychický stav je horší. Človek ktorý je vyrovnaný, duševne zdravý, priaznivo vplýva na svoje sociálne okolie. Nevyrovnaný človek, naopak, vnáša do medziľudských vzťahov podráždenosť a viac konfliktov. Nemenej významnou skutočnosťou je, že poznaním a praktickým realizovaním psychohygieny sa nezvyšuje len vyrovnanosť človeka, ale následne aj jeho subjektívna spokojnosť. Nespokojný a nevyrovnaný človek sa často stáva „stresorom“ sám sebe, prežíva veľké citové napätie, nedokáže svoj život prežívať naplno, čo mu bráni dosiahnuť stav radosti a spokojnosti.

 

Základné zásady psychohygieny

Životospráva

- Adekvátne stravovanie – sem patria všetky známe zásady zdravého stravovania (vyvážená strava, jesť v menších množstvách a častejšie, jesť zdravé potraviny ...). 

- Dostatočný spánok – (6,5 – 9,5 hodín) aj spánok je aktívny proces, dochádza pri ňom k spracovaniu udalostí predchádzajúceho dňa, k regenerácii a odpočinutiu organizmu. 

- Vyhýbanie sa návykovým látkam – negatívne ovplyvňujú chemické procesy v mozgu a tiež psychický stav aj napriek dojmu, že nás ukľudňujú.

 

Vyhovujúci režim a skladba pracovných aktivít, záujmových aktivít a odpočinku

- Denné biorytmy – poznanie svojej výkonovej krivky je veľmi dôležité, pretože produktivita práce a výkonnosti v jednotlivých častiach dňa kolíše. Napriek tomu, že každý z nás má svoj vlastný režim dňa, je krivka produktivity približne rovnaká. Najvyšší výkon doobeda je 9 – 11 hod. a poobede 17 – 19 hod., najnižší zas medzi 13 – 14 hod.. Dlhodobé nerešpektovanie uvedenej krivky výkonnosti sa môže prejaviť únavou, zhoršenou schopnosťou koncentrácie, podráždenosťou, bolesťou hlavy, poruchami spánku či nedostatočnou kreativitou. 

- Denné aktivity – by sme mali naplánovať tak, aby sme striedali intervaly záťaže s časom pre odpočinok. Rozmedzie, kedy sa dokážeme úplne sústrediť na prácu, je asi 1,5 – 2 hodiny. Po uplynutí tejto doby je potrebné zmeniť činnosť. Ideálnym spôsobom je striedanie fyzickej a mentálnej činnosti. 

Správny time-management – v zozname úloh na najbližší deň alebo obdobie si označíme úlohy písmenom A  ak ide o úlohy dôležité a naliehavé, písmenom B ak ide o úlohy dôležité ale menej naliehavé, písmenom C ak ide o úlohy menej dôležité a naliehavé a písmenom D ak ide o úlohy málo dôležité a málo naliehavé. Aj v tomto prípade sa pridržiavame zásady striedania náročných a oddychových úloh.

 

Partnerské, rodinné, priateľské vzťahy

- Čas na rodinu a spoločenský život je vhodné si cielene vyhradiť. 

- Sociálna opora resp. ujasnenie si nakoľko nám ľudia, ktorí nás obklopujú, dokážu poskytnúť pomoc, vypočuť či pochopiť, keď to najviac potrebujeme. 

 

Ujasnená celková koncepcia seba, sveta a svojej práce

- Pozitívny obraz seba  resp. uvedomenie si svojich kladných, ale aj záporných stránok, vážiť si seba samého. 

- Proaktívnosť – činorodosť, aktívnosť, t.j. nielen reagovanie na to, čo prinesú okolnosti. 

- Vzájomnosť – spolupatričnosť s druhými ľuďmi. 

- Optimistický svetonázor – zmysel pre humor. 

 

Doporučenia správnej psychohygieny

Naše postoje a správanie dokážeme ovládať a meniť, naše myslenie a prežívanie tiež vieme usmerňovať. Ak si toho budeme vedomí, bude v našom živote stále menej situácií, ktoré nás budú znepokojovať iba preto, lebo im to sami dovolíme. Našou úlohou v tejto súvislosti je naučiť sa myslieť tak, aby sme si neškodili, ale naopak, aby sme sa dokázali podporovať a posilňovať. Takýto spôsob myslenia je základom psychohygieny. Naučiť sa ho môže každý, je tiež užitočné vedieť ako a čo zavádzať do svojho života.  Je to proces celoživotný a náročný, lebo nestačí len poznať návod „ako myslieť“ a párkrát to vyskúšať. Základom úspechu je v tomto prípade iba vytrvalá každodenná snaha.

Cieľom psychohygieny je návrat vnútorného pokoja, pohody a zdravia na všetkých úrovniach a hlavne jej preventívne pôsobenie. Psychohygiena podporuje naše zdravie, zlepšuje koncentráciu, pamäť a všetky duševné procesy. Posilňuje imunitu, podpisuje sa pod lepšie pracovné výkony. Prehlbuje pocity prežívania radosti v akýchkoľvek vzťahoch a vedie k pocitom naplneného a šťastného života.

  

 

Mgr. Želmíra NEMCOVÁ

  

SK/REB/1218/0019

  

 


 

Späť

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne